Što morate priložiti uz zahtjev za kategorizaciju?

Savjeti za iznajmljivače

Što morate priložiti uz zahtjev za kategorizaciju?

Nakon što ste se odlučili kategorizirati Vaš smještajni objekt, u nastavku možete pronaći dokumentaciju koju morate priložiti uz zahtjev za kategorizaciju za ishođenje Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu možete pronaći u nastavku:

Dokaz o državljanstvu države članice EU ( preslik osobne iskaznice / putovnice )

Dokaz o vlasništvu objekta ili vlasništvu zemljišta za kamp

Izvadak iz zemljišne knjige

Pisana suglasnost suvlasnika objekta ( ako ima više vlasnika )

Pisana suglasnost vlasnika objekta ( ako zahtjev predaje član domaćinstva koji nije vlasnik )

Liječnička potvrda – NE TREBA

– Svrha: pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ( iznajmljivanje soba, apartmana )

Obrazac zahtjeva Prilog I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ili IX – Uvjeti za kategorizaciju u domaćinstvu (kupiti u knjižari)

Dokaz o uporabljivosti građevine – objekta u kojem će se pružati usluge

Za građevine upisane u zemljišnu knjigu-dokumenti izdani sukladno ranijim propisima o gradnji i to:

 -građevine izgrađene do 15.02.1968

          -uvjerenje Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove da je kuća upisana u katastarskom operatu prije 15.02.1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

-građevine izgrađene od 16.02.1968. do 19.06.1991.

          -konačna uporabna dozvola ili

         -pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19.06.1991.  i

potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije ili potvrda nadležnog upravnog tijela da se ne izdaje akt za uporabu

-građevine izgrađene od 20.06.1991. do 01.10.2007.

          -konačna uporabna dozvola ili

         -pravomoćna građevinska dozvola izdana od 20.06.1991. do 30.09.2007.  uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

-građevine izgrađene od 01.10.2007

        -konačna uporabna dozvola

       – za objekte do 400m² – rješenje o uvjetima građenja te izvješće nadzornog inžinjera o izvedbi građevine s dokazom da je investitor predao navedeno izviješće nadležnom tijelu graditeljstva

       -rješenje o izvedenom stanju

UPORABNA DOZVOLA izdana sukladno čl.136., 182. Ili 184. Novog Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13)

Za izdavanje privremenog rješenja za manje zahtjevnu zgradu potrebno je priložiti:

    -dokaz o vlasništvu zemljišta podnositelja

    -dokaz da  je podnijet pravovremeni zahtjev za ozakonjenje građevine

Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Dokaz o uplaćenoj Upravnoj pristojbi u iznosu od 100,00 kuna

IBAN:HR12 1001005-1863000160

Poziv na broj: 64 5002 1644 OIB

Korisnik: DRŽAVNI PRORAČUN RH

Svrha uplate: upravna pristojba

Napomena: Ako se predaju preslici, onda izvorne dokumente treba dati na uvid

Zahtjev sa priloženom dokumentacijom treba dostaviti Centralnoj pisarnici Ureda državne uprave u vašoj županiji.

Neke od korisnih stvari možete pronaći na ovoj poveznici.

Search

MyBooker Software Solutions

Complete technology solutions for the global tourism marketplace through our MyBooker brand product line. We have developed the tools needed for most tourism businesses. From private rental owners to tourist agencies, our modular products are created with flexibility in order to provide only what you really need at every stage of your business.

Advanced technology made simple.

ALL THE TOOLS YOU NEED TO HELP YOU GROW YOUR BUSINESS

Join the MyBooker community today and start growing your business.

Get started

Latest posts

  • Prednosti direktnih rezervacija
  • KAKO KREIRATI BRAND ZA VAŠU SMJEŠTAJNU JEDINICU
  • Obilježja savršene web stranice za privatne iznajmljivače
  • Interaktivna 3D virtualna šetnja prostorom
  • Zašto nemate dovoljno rezervacija?